Informacja dla klienta

Warunki prawidłowej zabudowy
Podbudowa
Szczególnie istotne jest wykonanie właściwej podbudowy pod betonową kostkę brukową, płyty
chodnikowe i płyty ażurowe. Podbudowa powinna być wykonana zgodnie
z projektem uwzględniającym rodzaj gruntu, warunki odwodnienia i sposób eksploatacji.
Niezachowanie tego warunku może spowodować uszkodzenie krawędzi przylicowych.
Sprawdzenie dostarczonego materiału przed zabudową
Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy dostarczony materiał jest zgodny z zamówieniem
lub z danymi
na dokumencie dostawy WZ. Ponadto należy natychmiast skontrolować, czy materiał nie wykazuje
uszkodzeń transportowych lub innych widocznych braków. Wszelkie wątpliwości dotyczące
wyrobów należy zgłaszać przedstawicielom firmy PUH Betoniarnia Spółka Jawna przed zabudową
wyrobu.
Fugowanie nawierzchni z kostek i płyt
Przy układaniu kostek i płyt należy zachować spoiny – fugi, które nie powinny być mniejsze niż 2 -
3 mm. Znajdujące się na kostce fabrycznie wykonane wypustki dystansowe nie zwalniają z
obowiązku zachowania odpowiedniej fugi.
Do fugowania nawierzchni z kostki brukowej (wypełniania szczelin międzykostkowych) należy
stosować piaski płukane z pewnego źródła. Zastosowanie piasków zbyt drobnych
lub zapylonych może powodować trwałe zanieczyszczenie powierzchni. Niezachowanie warunku
odpowiedniej wielkości fugi może spowodować uszkodzenie krawędzi przylicowych.
Fugowanie krawężników i obrzeży
Dla krawężników i obrzeży również należy zachować odpowiednie szerokości spoiny – fugi nie
mniej niż 3 - 5 mm. Producent nie zaleca fugowania tych elementów zaprawą cementową. W
przypadku konieczności fugowania zaleca się wykonać to masami elastycznymi. Ławy pod
krawężniki
i obrzeża należy wykonywać zgodnie z projektem. Niezachowanie tych warunków może
spowodować uszkodzenie krawędzi przylicowych.
Zabudowa wyrobów
Betonowe kostki brukowe itp. mogą wykazywać niejednolitość w zabarwieniu spowodowaną
nieuniknionymi zmianami właściwości surowców (piasek, żwir, cement). Składniki te posiadają
naturalną zmienność kolorystyczną. W celu zmniejszenia naturalnych różnic kolorystycznych,
należy układać powierzchnie z kilku palet naraz
(min. 3 palety). Mieszanie kostek brukowych w procesie zabudowy prowadzi do uzyskania
jednolitości i naturalności nawierzchni. Układanie powierzchni z pojedynczych palet, warstwa po
warstwie, prowadzi do powstawania wyraźnych różnic w odcieniu układanej nawierzchni.
Użytkowanie i pielęgnacja
Betonowa kostka brukowa itp. jest materiałem, który doskonale przenosi obciążenia związane z
ruchem pieszym czy kołowym. Jednakże nie jest materiałem odpornym
na zabrudzenia zewnętrzne (ziemia, glina, oleje silnikowe, kawa, wino itp.). Należy zatem dbać o
utrzymanie czystości powierzchni z kostki brukowej i nie doprowadzać
do powstawania wyżej opisanych zanieczyszczeń.
Istnieje możliwość zastosowania środków impregnujących, które poprawiają warunki utrzymania
powierzchni w czystości, jednakże czynności związane
z impregnowaniem trzeba cyklicznie powtarzać ze względu na ograniczony czas skutecznego
działania impregnatu. Rynek oferuje szeroki asortyment środków przeznaczonych do impregnacji.
Na powierzchnię ułożoną z kostki brukowej itp. nie należy zrzucać żadnych ciężkich przedmiotów o
ostrych krawędziach, nie należy ich także po powierzchni ciągnąć. Działanie takie może
spowodować trwałe uszkodzenia mechaniczne. Podczas pierwszego okresu zimowego
po ułożeniu nawierzchni nie należy stosować środków odladzających. Do czyszczenia nawierzchni
z kostki brukowej można stosować myjki ciśnieniowe.
Wykwity wapienne
Na powierzchni betonowych elementów brukowych (kostka brukowa, krawężniki itp.) mogą
występować wykwity wapienne w postaci białych nalotów. Występowanie powyższego zjawiska
jest związane z naturalnymi procesami zachodzącymi w dojrzewającym betonie
i nie wpływa negatywnie na jego właściwości. Wykwitynie są wadą wyrobu, podlegają zanikaniu
pod wpływem warunków atmosferycznych oraz poprzez normalne użytkowanie nawierzchni.
Uwaga!
Nie należy impregnować kostki, na której wystąpił wykwit wapienny, ponieważ działanie takie może
spowodować zatrzymanie procesu naturalnego jego zanikania.
Mikrospękania włoskowate
Na powierzchni wyrobów mogą występować mikrospękania włoskowate, które szczególnie
uwidaczniają się na wilgotnej nawierzchni, podczas jej schnięcia, np. po opadach
atmosferycznych. Zjawisko to spowodowane jest naturalnym skurczem zachodzącym podczas
procesu wiązania cementu. Na podstawie wielu publikacji dotyczących tej tematyki
oraz własnych wieloletnich doświadczeń możemy stwierdzić, że w przypadku wyrobów
spełniających deklarowane cechy, omawiane mikrospękania nie obniżają własności użytkowych i
trwałości wyrobu.
Warunki gwarancji
1. Okres gwarancji na wyroby wyprodukowane przez PUH Betoniarnia Spółka Jawna wynosi 3
lata.
2. Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za
odebrane wyroby.
3. PUH Betoniarnia Spółka Jawna jest zwolniona od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli
Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
4. W przypadku gdy wymiana lub naprawa wyrobu jest utrudniona lub niosłaby ze sobą znaczne
koszty, a wada wyrobu nie ma istotnego wpływu na jego przydatność dla Kupującego, PUH
Betoniarnia Spółka Jawna może odpowiednio obniżyć cenę wyrobu za zgodą Nabywcy.
5. W przypadku stwierdzenia wad wyrobu Nabywca jest zobowiązany do wstrzymania się z
wbudową wyrobu i poinformowania PUH Betoniarnia Spółka Jawna – przez złożenie pisemnej
reklamacji. Jeżeli Nabywca wbudował wyrób z wcześniej widocznymi wadami, producent nie
ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy wyrobu.
6. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji za wady wyrobu, jeżeli nie zawiadomi PUH
Betoniarnia Spółka Jawna o wadzi ,w ciągu 7 dni od chwili jej wykrycia.
7. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie użytkowania wyrobu Kupujący powinien złożyć
reklamację na piśmie w miejscu zakupu wyrobów.Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie
14 dni od otrzymania pisma reklamacyjnego .Kupujący otrzyma pisemną odpowiedź w sprawie
wniesionej reklamacji. W przypadku uznania reklamacji PUH Betoniarnia Spółka Jawna
przedstawi warunki usunięcia szkody.
8. Nie są podstawą do reklamacji dopuszczone przez dokumenty odniesienia (normy, aprobaty
techniczne): - odchylenia w wymiarach i wyglądzie wyrobu;
- wykwity w postaci białego nalotu;
- mikrospękania włoskowate;
- odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym.
Wyroby niepełnowartościowe, tzw. braki, nie są objęte gwarancją
Warunkiem zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji jest przedstawienie przez Kupującego:
- oryginału faktury zakupu wyrobów;
- dokumentów WZ w oryginale.